Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Základní pojmy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných společností Wow Flow, s jejími zákazníky.
1.2 Prodávající je Olga Melnikova, IČO 14312620 se sídlem Sokolovská 1019/312a, 190 00, Praha 9 – Vysočany. Adresa provozovny: Pelušková 1408/75 Praha 14, PSČ 19800 ČR. Prodávající je provozovatelem internetového a kamenného obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu). Kontaktní údaje: tel. +420 773 333 117, nebo email info@wowflow.cz
1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží, a nebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.
1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.
1.5 Dopravce je externí společnost, která se zabývá profesionální přepravou zásilek.
1.6 Seznam a ceník zboží a služeb je veden na internetové stránce prodávajícího www.wowflow.cz

 1. Objednávka zboží a služeb

Objednávku zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:
2.1 Osobně v provozovně Wow Flow: Pelušková 1408/75 Praha 9

2.2 Elektronickou on-line objednávkou na portálu www.wowflow.cz. Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost emailové adresy. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat provozovnu na tel. +420 773 333 117 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.
2.3 Telefonickou objednávkou na telefonu +420 773 333 117. Objednávky jsou přijímány každý den . Při této objednávce je nutné zaplatit zboží v provozovně prodávajícího před expedicí objednávky nebo odeslat platbu na firemní účet.

 1. Dodání zboží

Zboží lze dodat těmito způsoby:
3.1 Dodání zboží při osobním odběru v provozovně WowFlow.
3.2 Dodání zboží odesláním příjemci – PO PRAZE.
3.2.1 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení.
3.2.2 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.
3.2.3 V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtováno dle tarifů z ceníku.
3.2.4 Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sdělením termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

 1. Přepravní lhůta

4.1 Dodání zboží: pouze PO PRAZE

4.1.1 Dodání zboží PO PRAZE: od 149 kč, závisí na adrese dopravy a času dodání.

4.2 Dodání zboží bude realizovano po souhlasu obou strán na adresu a čas požadovaný v objednávce nebo během pracovního dne. 

 1. Platba objednávky

5.1 Při osobním odběru zboží v provozovně lze objednávku zaplatit: v hotovosti nebo platební kartou.

5.2 Při odběru dodáním zboží odesláním příjemci lze objednávku zaplatit: v hotovosti.

5.3 Platbu převodem na korunový účet lze uskutečnit pouze po předchozí osobní nebo telefonické dohodě (tel. +420 773 333 117). Objednávka bude vyřízena po obdržení platby na účet č. 7171424002/5500.

5.4 Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení platby, s výjimkou platby osobního odběru na pobočce.
5.5 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží, z ceny přepravy a případně z ceny za dobírku.
5.6 Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Cena kytic se řídí aktuálními cenami květin na holandských a iných burzách. Dle sezónnosti jsou uvedeny vždy aktuální ceny, které lze během roku kdykoliv měnit.

 1. Předání zboží a reklamace

Předání zboží, reklamace a nároky kupujícího z vadného plnění, jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

7.Stornování objednávky

7.1 Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: info@wowflow.cz . Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci.

 1. Záměna květin
  8.1 Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo změny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 15 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.
  8.2 V případě nutné záměny vyšší než 15 % prodávající neprodleně bude kontaktovat kupujícího a bude dohodnut další postup.
 2. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů 

9.1 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.   

9.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyly osobní údaj poskytnuty osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepatří. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci.

9.3 Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených v objednávce prodávajícím a předání těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího daných právními předpisy a v přiměřeném rozsahu pro zasílání informačních emailů pro účely nabídky produktů a služeb prodávajícího.

9.4 Kupující prohlašuje, že má souhlas příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží, které má být doručeno příjemci. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou nepravdivosti tohoto prohlášení.

9.5 Kupující má právo požádat prodávajícího o sdělení, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět. Kupující má právo své osobní údaje kdykoliv změnit ve svém zákaznickém účtu na webovém rozhraní či požádat prodávajícího, aby tuto změnu provedl.

9.6 Kupující má právo na informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, dále na provedení úpravy nebo vymazání svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu, pokud již není potřeba těchto údajů odůvodněna realizací práv a povinností z kupní smlouvy či potřeba těchto údajů nevyplývá z právních předpisů. Žádost o informace o zpracování a o provedení výmazu musí být zaslána emailem na adresu info@wowflow.cz  a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu. Kupující má právo v dané souvislosti podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud prodávající své výše uvedené povinnosti nesplní.

9.7 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

9.8 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

9.9 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

9.10 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.